PZU Polikilinika UniMed

Hrasnička cesta 3a, Ilidža

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18) i ukazane potrebe  prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljujem

JAVNI OGLAS

 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Ljekar specijalista urologije, 1 izvršilac , na neodređeno, puno ili nepuno radno vrijeme.
 2. Ljekar specijalista gastroenterologije, 1 izvršilac, nna neodređeno, puno ili nepuno radno vrijeme.
 3. Ljekar specijalista pedijatarije, 1 izvršilac, na neodređeno, puno radno vrijeme.
 4. Ljekar specijalista ginekologije, 1 izvršilac, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Opći uslovi:

 

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine –dokaz Uvjerenje o državljanstvu;

-Da je punoljetan/a-dokaz rodni list;

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta na koje

se prima- dokaz ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani).

 Posebni uslovi:

–  VSS – medicinski fakultet;

– Položen stručni ispit;

– Položen specijalistički ispit;

–  Najmanje tri godine radnog iskustva u navedenoj oblasti/djelatnosti;

– Važeća licenca za samostalni rad;

–  Poznavanje engleskog jezika;

–  Poznavanje rada na računaru;

 

POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su obavezni svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti, na kojoj je jasno naznačeno ime i prezime, kao i adresa kandidata. Prijava na javni oglas treba sadržavati adresu, kontakt telefon, e-mail i kratku biografiju, te traženu dokumentciju ( u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uslova, s tim da ovjerene kopije dokumenata nemaju organičen rok važenja pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja. Svi kandidati, koji su promijenili prezime, obavezni su dostaviti dokaz o istom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

 

 • univerzitetska diploma (nostrifikovanu/priznatu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je

diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.godine),

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu ,
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore,
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Javni oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici PZU Poliklinike UniMed od dana objave obavijesti o javnom oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Dnevni Avaz“.

 

Način podnošenja prijave: Prijava na javni oglas dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO: navesti redni broj pozicije). 

 

Prijava na javni oglas dostavlja se preporučeno putem pošte ili lično na protokol na adresu: PZU Poliklinika „Unimed“, ulica Hrasnička cesta 3a, Ilidža, 71000 Sarajevo.

Neblagovremene, nepotpisane, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.